Tổ chức bộ máy

logo 5

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE

Thành lập 2005

Trang chủ»Giới thiệu»Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

 

Giới thiệu lãnh đạo nhà trường

 

NH VIT DNG 3

 

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

ThS. Nguyễn Việt Dũng

Liên hệ công việc :  0903 99 00 99

 

IMG 0001

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

ThS. Phạm Xuân Thỉnh

Liên hệ công việc : 0989 017 065

IMG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

 Bà Nguyễn Thị Thái Thanh

Liên hệ công việc :  0909 842 807


 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

 

I.   BAN GIÁM HIỆU:

1.Nguyễn Việt Dũng

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

2.Phạm Xuân Thỉnh

Thạc sỹ

P.Hiệu trưởng

3.Nguyễn Thị Thái Thanh

Cử nhân

P.Hiệu trưởng

4.Nguyễn Ngọc Ái

Thạc sỹ

Trợ lý Hiệu trưởng

 

II.   HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

 

 

 

 

 

 

1.Nguyễn Việt Dũng

2.Phạm Xuân Thỉnh

3. Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Chủ tịch HĐKH

Ủy viên

Ủy viên Thường trực

4.Nguyễn Vạn Quốc

Thạc sỹ

Ủy viên

5.Kiều Duy Linh

Thạc sỹ

Ủy viên

6.Lê Thị Mỹ

Thạc sỹ

Ủy viên

7.Phan Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Ủy viên

8.Nguyễn Khang

Thạc sỹ

Ủy viên

 

 

 

 

III.   PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP:

1.Phạm Xuân Thỉnh

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2.Nguyễn Thị Vân

Cử nhân

Phó phòng

3.Phan Thu Thủy

Cử nhân

Phó phòng

4.Nguyễn Thị Thái Thanh

Cử nhân

Kế toán trưởng

 

IV.   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO:

1.Bùi Thị Mỹ Hạnh

2.Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thạc sỹ

Cử nhân

Trưởng phòng

P.Trưởng phòng

 

V.   PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH:

1.Nguyễn Văn Mika

Cử nhân

Trưởng phòng

2.Nguyễn Văn Hãnh

Cử nhân

Phó phòng

 

VI.   PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO:

1.Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Phó phòng

2.Đào Trọng Kha

Cử nhân

Chuyên viên

3.Nguyễn Văn Mika

Cử nhân

Chuyên viên

4.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử nhân

Chuyên viên

5.Trần Quan Huy

Cử nhân

Chuyên viên

 

VII. CƠ SỞ 2

1.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử Nhân

Giám Đốc

2.Nguyễn Văn MiKa  Cử Nhân Chuyên Viên
3.Nguyễn Văn Linh Cử Nhân Chuyên Viên

4.Trần Văn Hai

Cử Nhân Chuyên Viên

 

VIII. CƠ SỞ 3  

1.Võ Trâm Cử Nhân Giám Đốc
2.Nguyễn Việt Hùng Cử Nhân P.Giám Đốc
3.Nguyễn Phú Cường Cử Nhân Chuyên Viên
4.Trần Quan Huy Cử Nhân Chuyên Viên

 

IX. KHOA CƠ BẢN

1.Nguyễn Ngọc Ái

Thạc sỹ

Trưởng khoa

2.Trần Thị Yến

3.Trần Văn Hai

Cử nhân

Cử nhân

Trưởng Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa

 

X.   KHOA KINH TẾ:

1.Phan Thị Mỹ Hạnh

Thạc Sỹ

Phụ trách khoa

2.Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cử nhân

Giáo vụ khoa

 

XI.   KHOA KỸ THUẬT:

1.Hà Mai Dung

Tiến sỹ

Trưởng khoa

2.Nguyễn Khang

Thạc sỹ

P.Trưởng khoa

3.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử nhân

Giáo vụ khoa

 

XII.    BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ:

1. Nguyễn Văn Hãnh

Cử nhân

Trưởng ban

 

 

 

 HINH TOAN TRNG

Hình ảnh - Đội ngũ lãnh đạo nhà trường

 

 i ng gio viOn

 

Hình ảnh - Đội ngũ giảng viên của nhà trường

 

Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Các Đơn Vị Trong Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Nhà Trường

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT

SÀI GÒN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2011

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN  VỊ TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

(Kèm theo quyết định số: 099/QĐ-TCKTKT, ngày 19/5/2011 của Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn)

 

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 1: Về chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo trong toàn trường, bao gồm cả công tác tốt nghiệp.

Điều 2: Về nhiệm vụ

- Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo; kiến nghị hoặc đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường;

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ, thời khóa biểu các lớp học;

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và ban hành chương trình đào tạo các hệ, các ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa, ban, đơn vị (sau đây gọi tắt là phòng, khoa) phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch của nhà trường về công tác đào tạo;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tổ chức tiếp nhận, bố trí học sinh trúng tuyển vào nhập học các ngành học, lớp học; quản lý, lưu trữ thống nhất hồ sơ SVHS toàn trường;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa thực hiện các kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; công tác thi kiểm tra, thi học kỳ toàn trường;

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu của nhà trường;

- Quản lý thống nhất kết quả học tập của học sinh toàn trường; xây dựng hệ thống các biểu mẫu quản lý đào tạo thống nhất;

- Tổ chức hồ sơ và công tác tốt nghiệp ra trường của học sinh;

- Tổ chức công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, bảng điểm học tập và các loại giấy tờ liên quan đến kết quả học tập của học sinh;

- Thẩm định về tiêu chuẩn để trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách giảng viên tham gia giảng dạy trên cơ sở đề nghị của các khoa;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt nội dung thanh toán các khoản chi liên  quan đến hoạt động đào tạo;

- Tham mưu đề xuất các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo.

CHƯƠNG II: HOẠT  ĐỘNG PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

Điều 3: Về chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị – tư tưởng, công tác quản lý học sinh sinh viên toàn trường.

Điều 4: Về nhiệm vụ

- Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị – tư tưởng và quản lý học sinh sinh viên, kiến nghị hoặc đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị – tư tưởng và quản lý học sinh sinh viên toàn trường;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa thuộc nhà trường phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch của nhà trường về công tác giáo dục đạo đức lối sống, chính trị – tư tưởng, quản lý học sinh sinh vin;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường;

-  Thường trực Hội đồng xét rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

- Xây dựng hệ thống các biểu mẫu thống nhất công tác quản lý học sinh;

- Phối hợp với Đoàn TNCS, Hội sinh viên học sinh tổ chức phong trào thi đua trong học sinh sinh viên;

- Kiểm tra, rà soát để giúp Hiệu trưởng xác nhận và cấp các loại giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách của học sinh, học viên.

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Điều 5: Về chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tuyển sinh và hợp tác, liên kết đào tạo.

Điều 6: Về nhiệm vụ

- Giúp việc Hiệu trưởng tổ chức công tác tuyển sinh đúng quy chế, quy định nhà nước;

- Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ký kết và thực hiện các hợp đồng liên kết, hợp tác đào tạo;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh; phối hợp với các trường, đơn vị (sau đây gọi tắt là trường) liên kết, hợp tác đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh và lưu trữ hồ sơ tuyển  sinh;

- Tổng hợp dữ liệu tuyển sinh, định kỳ chuyển dữ liệu sang phòng, khoa liên quan để tổ chức nhập học và quản lý;

- Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, học sinh, học viên của các lớp đào tạo liên kết, hợp tác theo quy định của nhà nước và thỏa thuận hợp đồng liên kết, hợp tác đào tạo;

- Chủ trì phối hợp với Phòng đào tạo để bố trí, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, lịch  thi, . . .  của các lớp liên kết, hợp tác đào tạo theo thỏa thuận hợp đồng với đối tác;

- Chủ trì phối hợp với Phòng công tác học sinh để tổ chức công tác quản lý sinh viên, học sinh, học viên các lớp liên kết, hợp tác đào tạo theo thỏa thuận hợp đồng với đối tác;

- Tham gia phối hợp với Phòng Tổng hợp để tổ chức công tác thu học phí, thanh toán thù lao giảng dạy các lớp liên kết, hợp tác đào tạo theo thỏa thuận hợp đồng với đối tác;

- Tham gia phối hợp với đối tác tổ chức các khóa học, lớp học cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc chức năng, thẩm quyền của đối tác theo hợp đồng đã ký kết;

- Kiến nghị, đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh và hợp tác đào tạo.

CHƯƠNG IV: HOẠT ĐỘNG PHÒNG TỔNG HỢP

Điều 7: Về chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác xây dựng bộ máy nhân sự, cơ chế chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (sau đây viết tắt là CBGVNV); công tác kế hoạch và kế toán; công tác hành chính quản trị và đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn của trường.

Điều 8: Về nhiệm vụ

- Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự, chế độ chính sách CBGVNV và hành chính quản trị, quản lý tài chính, sử dụng tài sản nhà trường; kiến nghị, đề xuất đối với các quy định khác có nội dung liên quan đến tài chính, tổ chức bộ máy nhân sự và hành chính quản trị của nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch về quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và hành chính quản trị của nhà trường;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về công tác tổ chức bộ máy và CBGVNV đúng quy định;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tham mưu Hiệu trưởng thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phân công, bố trí CBGVNV;

- Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với CBGVNV đúng quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị;

- Tổ chức công tác tài chính – kế toán nhà trường; quản lý, sử dụng tài sản nhà trường tiết kiệm, đúng quy định;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tổ chức thu học phí; cung cấp thông tin về tình hình thu học phí đến các các phòng, khoa cần phối hợp;

- Tổ chức phong trào thi đua khen thưởng trong đội ngũ CBGVNV;

- Tổ chức công tác văn thư lưu trữ, sử dụng và quản lý con dấu theo đúng pháp luật; rà soát thể thức đề ký và đóng dấu phát hành văn bản của nhà trường;

- Tổ chức tiếp đón khách và bố trí quan hệ công tác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng;

- Tổ chức công tác an toàn lao động và y tế, vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khoẻ CBGVNV và SVHS của Trường;

- Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ;

- Tham gia các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất nhà trường;

- Tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản nhà trường.

CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG KHOA CƠ BẢN

Điều 9: Về chức năng

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu giảng dạy các môn học thuộc khoa học cơ bản (bao gồm các môn học chung, ngoại ngữ, chính trị).

Điều 10: Về nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy, học tập các môn học khoa học cơ bản;

- Xây dựng, cập nhật thường xuyên hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học khoa học cơ bản;

- Tham gia giới thiệu, đề xuất bố trí và mời giáo viên giảng dạy các môn khoa học cơ bản; giám sát việc thực hiện kế hoạch tiến độ, nội dung chương trình và các quy định khác của nhà trường đối với gíao viên giảng dạy khoa học cơ bản;

- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra các môn học khoa học cơ bản;

- Xây dựng và tổ chức hoạt động các tổ bộ môn thuộc khoa học cơ bản;

- Quản lý các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, tổ chức cho SVHS thí nghiệm, thực hành khoa học cơ bản;

- Tham gia xây dựng hoặc kiến nghị, đề xuất đối với các quy định của nhà trường có liên quan đến chương trình đào tạo khoa học cơ bản;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện  chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch về đào tạo khoa học cơ bản;

-  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho giáo viên cơ hữu thuộc khoa.

-  Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất đối với học sinh.

CHƯƠNG VI: HOẠT ĐỘNG KHOA KINH TẾ VÀ KHOA KỸ THUẬT

Điều 11: Về chức năng

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của các hệ, các lớp thuộc ngành đào tạo của khoa.

Điều 12: Về nhiệm  vụ

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy, học tập các hệ, các lớp, các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo của khoa;

- Chủ trì phối hợp các phòng, khoa tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học, học kỳ của các lớp, các hệ đào tạo (lý thuyết và thực hành);

- Xây dựng, cập nhật thường xuyên hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành, chuyên ngành đào tạo của khoa do Hiệu trưởng giao;

- Cng với Phịng QL Đào tạo bố trí và mời giáo viên tham gia giảng dạy các môn học thuộc ngành đào tạo của khoa; giám sát việc thực hiện kế hoạch tiến độ, nội dung chương trình và các quy định khác của nhà trường đối với giáo viên giảng dạy các hệ, các lớp, các môn học thuộc ngành đào tạo của khoa;

- Tham gia thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra các hệ, các lớp, các môn học thuộc ngành đào tạo của khoa;

- Xây dựng và tổ chức hoạt động các tổ bộ môn thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Tham gia đề xuất phân công, bố trí giáo viên giảng dạy;

- Tham gia xây dựng hoặc kiến nghị, đề xuất đối với các quy định của nhà trường có liên quan đến công tác đào tạo của khoa;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch về đào tạo ngành thuộc khoa;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho giáo viên cơ hữu thuộc khoa;

CHƯƠNG VII: BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

Điều 13: Về chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của nhà trường theo quy định pháp luật về thanh tra, và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động thanh tra trong trường trung cấp chuyên nghiệp; công tác pháp chế của nhà trường.

Điều 14: Về nhiệm  vụ

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, thanh tra đột xuất việc thực hiện: mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tiến độ giảng dạy, hoạt động dạy và học; quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện chính sách và pháp luật của nhà nước, các quy định của nhà trường về giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra;

- Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra giảng đường, đào tạo theo kế  hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Lập báo cáo thanh tra, kiểm tra, đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà trường; các biện pháp bảo đảm thi hành quy  chế,  quy định pháp luật về giáo  dục và đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa giúp Hiệu trưởng tổ chức công tác tiếp công dân, phụ huynh và học sinh, giải quyết các  khiếu nại, tố cáo và giải đáp thắc mắc theo quy định của pháp luật và của nhà trường;

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách công tác an ninh, an toàn trong trường. Giám sát chặt chẽ công tác Lễ tân và đảm bảo an toàn tại các cổng vào trường.

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh  chống tiêu cực trong  thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;

- Chủ trì hoặc tham gia với các phòng, khoa tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của nhà trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị  ý kiến góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước lấy ý kiến; kiểm tra, rà soát các văn bản  của nhà trường ban hành đúng quy định nhà nước.

CHƯƠNG VIII: CÁC BAN, HỘI ĐỒNG HOẠT ĐỘNG KIÊM NHIỆM

Điều 15: Về chức năng

Các Ban, Hội đồng nhà trường hoạt động kiêm nhiệm, có chức năng tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác có liên quan đến nhiều phòng, khoa hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Các Hội đồng có trách nhiệm tư vấn giúp việc theo các lĩnh vực cụ thể, như sau:

Hội đồng Khoa học và Đào tạo: tư vấn về mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch phát triển hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường; đánh giá, thẩm định các kết quả nghiên cứu khoa học, nội dung chương trình môn học, giáo trình giảng dạy; đánh giá, thẩm định các vấn đề khoa học chưa được thống nhất giữa các các phòng, khoa trong nhà trường; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGVNV.

Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật: xem xét, tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến thi đua, khen thưởng và kỷ luật CBGVNV, SVHS toàn trường.

Hội đồng chế độ, chính sách đối với SVHS: xem xét, tư vấn giải quyết các vấn đề chế độ, chính sách xã hội liên quan đến SVHS.

Hội đồng Tuyển sinh: tư vấn thực hiện công tác tuyển sinh.

Hội đồng Tốt nghiệp: tư vấn thực hiện công tác tốt nghiệp.

Hội đồng xét lên lớp: tư vấn xét lên lớp, tạm dừng học, buộc thôi học.

Điều 16: Về quy định khác

Các Ban, Hội đồng kiêm nhiệm có cơ cấu tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ được quy định cụ thể riêng.

CHƯƠNG IX: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 17: Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các mặt công tác của phòng, khoa phụ trách; thường xuyên báo cáo, chịu sự giám sát và thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trực tiếp v Thnh vin Hội đồng Khoa học – Đào tạo được phân công phụ trách chuyên môn của đơn vị.

Điều 18: Trưởng các phòng, khoa có trách nhiệm truyền đạt chỉ đạo của Hiệu trưởng đến CBGVNV và sinh viên, học sinh, học viên thuộc phạm vi phụ trách và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, khoa; tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng quyết định phân công, bố trí công tác đối với CBGVNV thuộc phòng, khoa; xây dựng chế độ, lề lối làm việc của phòng, khoa phụ trách.

Điều 19: Về chế độ họp định kỳ và đột xuất

Để kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác và thống nhất về chủ trương, chương trình công tác của nhà trường, Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền) chủ trì các cuộc họp kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động và triển khai các nội dung chương trình công tác.

·   Họp định kỳ: hai tuần/ 1 lần.

Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng, Phó các phòng, khoa, đoàn thể, thành phần khác được mời hoặc theo triệu tập của chủ trì cuộc họp.

·   Họp không định kỳ để giải quyết những công việc cụ thể: thời gian và thành phần dự họp theo triệu tập của Hiệu trưởng (hoặc cá nhân được Hiệu trưởng ủy quyền chủ trì), hoặc Trưởng, phó đơn vị được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ.

Điều 20: Tuỳ theo tình hình công tác của trường từng thời kỳ, hoặc ý kiến đề xuất của các các phòng, khoa, Hiệu trưởng sẽ xem xét cụ thể và quyết định bổ sung, sửa đổi quy định này cho phù hợp. Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG     

(Đã ký)             

ThS. Nguyễn Việt Dũng

Bài viết liên quan

Giới thiệu trường trung cấp Sài Gòn

 • Mô tả

  Trường Trung Cấp  Sài Gòn là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao của các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học….; đồng thời là nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 • Trường Trung cấp Sài Gòn - Phân hiệu Sóc Trăng

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học

 • THÔNG TIN ĐÀO TẠO CƠ SỞ 5 (QUẬN BÌNH THẠNH)

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học.

 • THÔNG TIN ĐÀO TẠO CƠ SỞ 4 (QUẬN 7)

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học.

 • THÔNG TIN ĐÀO TẠO CƠ SỞ 3 (QUẬN TÂN PHÚ)

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học.

 • THÔNG TIN ĐÀO TẠO CƠ SỞ 2 (QUẬN 6)

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học.

 • THÔNG TIN ĐÀO TẠO CƠ SỞ 1 (QUẬN GÒ VẤP)

 • Mô tả

  Đây là chuyên mục đặc biệt dành cho các cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở có cơ chế và chính sách đào tạo riêng biệt phù hợp cho từng đối tượng HSSV. Để cập nhật nhanh nhất tình hình cũng như các thông báo đặc biệt đề nghị HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trong chuyện mục thuộc cơ sở của mình đang theo học.

 • Đăng Ký Trực Tuyến

   

  dttt 1621071854

   

  dttt 1621071854

   

  a9b946ef1e38b200f0679b77312b5de8

   

  timthumb 6

   

   

  timthumb

   

  hinlin 1584240019

   

  timthumb 1

   

  timthumb 1

   

  timthumb 1

   

  timthumb

   

  timthumb 1

   

  timthumb 2

   

  timthumb 3

   

  timthumb 4

  image

  image

  image

  image

  image

  Trường Trung Cấp Sài Gòn - Saigon College

  Cơ sở chính : Số  4A – 6A   Đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

  Tel: (028) 62866889 - 0913376186 - 0981079418

  Email : [email protected]

   

   

  Video

  Bản đồ