Giới thiệu về ngành Tin học ứng dụng

Giới thiệu về ngành Tin học ứng dụng

16/12/2016

Tin học ứng dụng (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Các giải pháp CNTT rất đa dạng: phần mềm quản lý nhân viên trong cơ quan, tổ chức..

Các thông tin về ngành Tin học ứng dụng

Các thông tin về ngành Tin học ứng dụng

20/12/2016

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học ứng dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

21/12/2016

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng

01/07/2017

Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng


Nhắn Tin