Các thông tin về ngành ngân hàng

Các thông tin về ngành ngân hàng

21/12/2016

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp...

Chuẩn đầu ra ngành tài chính ngân hàng

Chuẩn đầu ra ngành tài chính ngân hàng

21/12/2016

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, học sinh đạt được: 1. Kiến thức: - Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, quản lý tài chính, nghiệp vụ ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngân hàng, các tổ chức tiền tệ, tín dụng.

Giới thiệu ngành tài chính ngân hàng

Giới thiệu ngành tài chính ngân hàng

21/12/2016

Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính, được phép nhận tiền gửi để cho vay, cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác. Hoạt động chính của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ (tức là đi vay để cho vay lại). Ngân hàng thương mại còn là trung gian thanh toán giữa người bán và người mua dựa trên tài khoản tại ngân hàng.

Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng

21/12/2016

Khung chương trình đào tạo:


Nhắn Tin