DỊCH VỤ PHÁP LÝ

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm đào tạo nhân viên hành chính pháp luật ở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, TP; Quận, huyện và cấp phường, xã; viên chức ở các tổ chức nghề nghiệp.

- Nội dung cốt lõi: Kiến thức cơ bản chuyên ngành luật và các kỹ năng thực hành vận dụng kiến  thức pháp luật giải quyết công việc.

- Về kiến thức

+ Kiến thức chung: Trình bày được các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chính sách của Đảng CSVN. Lĩnh hội các vấn đề về an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, nhà nước và pháp luật.

+ Kiến thức cơ sở: Lĩnh hội được các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng.

+ Kiến thức chuyên ngành: Lĩnh hội kiến thức chuyên môn về các ngành Luật. Phát hiện và giải quyết các vấn đề pháp luật thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, hành chính, lao động, kinh doanh - thương mại, luật quốc tế, pháp luật về tố tụng.
3. Nội dung chương trình:

Mã/MH

/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

MH1

Giáo dục chính trị

2

MH2

Pháp luật

2

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

MH4

Giáo dục thể chất

2

MH5

Tin học

2

MH6

Tiếng Anh

3

MH7

Lý luận nhà nước & pháp luật

3

MH8

Soạn thảo văn bản

2

MH9

Luật Hiến pháp

2

MH10

Luật Hành chính

3

MH11

Luật hôn nhân & gia đình

2

MH12

Luật lao động

2

MĐ13

Luật hình sự

3

MĐ14

Luật tố tụng hình sự

3

MĐ15

Luật dân sự

3

MĐ16

Luật tố tụng dân sự

3

MĐ17

Luật doanh nghiệp

3

MH18

Pháp luật về thuế

2

MH19

Pháp luật về quản lý hộ tịch, hộ khẩu

2

MH20

Công chứng và chứng thực

2

MH21

Thi hành án dân sự

2

MĐ22

Thực tập tốt nghiệp

6Nhắn Tin