Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp

Ngành đào tạo:                      KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Kinh tế chính trị

3

9

Anh văn chuyên ngành

3

10

Nguyên lý thống kê

3

11

Kinh tế vi mô

3

12

Lý thuyết tài chính

3

13

Luật kinh tế

2

14

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

15

Nguyên lý kế toán

4

16

Thuế

2

17

Kế toán doanh nghiệp 1

4

18

Kế toán doanh nghiệp 2

4

19

Kế toán doanh nghiệp 3

5

20

Kiểm toán căn bản

3

21

Tài chính doanh nghiệp

4

22

Kế toán Excel

4

23

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

24

Kế toán quản trị

3

25

TT Kế toán thủ công 1

2

26

TT Kế toán thủ công 2

2

27

TT Kế toán trên MT 1

2

28

TT Kế toán trên MT 2

2

29

THI TỐT NGHIỆP

3

Nhắn Tin