Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:                       MARKETING

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ
ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Anh văn marketing 1

4

9

Anh văn marketing 2

3

10

Nguyên lý thống kê

3

11

Kinh tế vi mô

3

12

Địa lý kinh tế VN

2

13

Luật kinh tế

2

14

Marketing căn bản

4

15

Nguyên lý kế toán

4

16

Tâm lý đại cương

2

17

Quản trị học

2

18

Bán hàng và quản trị bán hàng

3

19

Hành vi người tiêu dùng

3

20

Marketing DL-DV-TM

5

21

Marketing quốc tế

3

22

Nghiên cứu marketing

3

23

Quản trị nhân lực - tài chính

3

24

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

25

Quản trị chiến lược

2

26

Quản trị thương hiệu, giá, PP và cổ động

4

27

TT Điều tra thị trường

2

28

TT Cổ động sản phẩm

2

29

TT Nghiệp vụ bán hàng

2

30

TT Quản trị nhân lực

2

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Nhắn Tin