Chương trình Đào tạo >> Ngành Quản lý doanh nghiệp

Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:  QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Kinh tế chính trị

3

9

Luật kinh tế

2

10

Kinh tế vi mô

3

11

Nguyên lý kế toán

4

12

Kế toán doanh nghiệp

4

13

Quản trị chi  phí

4

14

Nguyên lý thống kê

3

15

Marketing căn bản

4

16

Lý thuyết tài chính

3

17

Thuế

2

18

Quản trị doanh nghiệp

6

19

Thống kê kinh doanh

3

20

Quản trị sản xuất

5

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

22

Quản trị nhân sự

4

23

Quản trị tài chính doanh nghiệp

5

24

Quản trị chất lượng sản phẩm

3

25

Quản trị rủi ro

3

26

TT.Thống kê kinh doanh

3

27

TT. Quản trị sản xuất

3

28

TT. Quản trị nhân sự

2

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Nhắn Tin