KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm đào tạo học sinh có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp về kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Học sinh sau khi được đào tạo phải có đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp.

- Học sinh được trang bị các kiến thức về kinh tế ngoại thương, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu…

Học sinh sau khi hoàn thành chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành kinh doanh xuất nhập khẩu phải đạt được những yêu cầu sau:

3. Nội dung chương trình:

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

MH1

Giáo dục chính trị

2

MH2

Pháp luật

2

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

MH4

Giáo dục thể chất

2

MH5

Tin học

2

MH6

Tiếng Anh

3

MH7

Kinh tế chính trị

2

MH8

Nguyên lý thống kê

2

MH9

Nguyên lý kế toán

2

MH10

Marketing thương mại

2

MH11

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

2

MH12

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

MH13

Kế toán thương mại

2

MH14

Anh văn thư tín thương mại

3

MH15

Luật thương mại VN và quốc tế áp dụng trong ngoại thương

2

MH16

Quản trị chất lượng hàng hóa

2

MĐ17

Kinh tế ngoại thương

3

MĐ18

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

3

MĐ19

Thanh toán quốc tế

2

MĐ20

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2

MĐ21

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

MĐ22

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

2

MĐ23

Thủ tục hải quan hàng hóa XNK

2

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp

6


Nhắn Tin