Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo

 

Ngành đào tạo:                       THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Anh văn chuyên ngành 1

2

 

9

Anh văn chuyên ngành 2

2

 

10

Nguyên lý thống kê

4

 

11

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

12

Tiếng Việt thực hành

3

 

13

Marketing căn bản

2

 

14

Nguyên lý kế toán

4

 

15

Thiết bị văn phòng

3

 

16

Tâm lý đại cương

2

 

17

Kỹ năng bàn phím

1

 

18

Văn bản QLNN & Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

 

19

Quản trị văn phòng

3

 

20

Nghiệp vụ văn thư

5

 

21

Nghiệp vụ lưu trữ

5

 

22

Quản trị doanh nghiệp

4

 

23

Tin học quản lý

3

 

24

Nghiệp vụ thư ký

5

 

25

Luật hành chính

3

 

26

TT Nghiệp vụ văn thư

3

 

27

TT Nghiệp vụ lưu trữ

3

 

28

TT Nghiệp vụ thư ký

2

 

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 


Nhắn Tin