Ngành đào tạo:                       TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ
ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Kinh tế chính trị

3

9

Anh văn chuyên ngành

3

10

Nguyên lý thống kê

3

11

Kinh tế vi mô

3

12

Lý thuyết tài chính

3

13

Luật kinh tế

2

14

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

15

Nguyên lý kế toán

4

16

Thuế

2

17

Marketing ngân hàng

2

18

Kế toán ngân hàng 1

3

19

Kế toán ngân hàng 2

4

20

Nghiệp vụ ngân hàng 1

3

21

Nghiệp vụ ngân hàng 2

4

22

Thanh toán quốc tế

3

23

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

24

Tín dụng và thẩm định TD

3

25

Thị trường chứng khoán

2

26

Tài chính doanh nghiệp

5

27

TT Nghiệp vụ ngân hàng 1

2

28

TT Nghiệp vụ ngân hàng 2

2

29

TT Kế toán ngân hàng 1

2

30

TT Kế toán ngân hàng 2

2

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn


 

Nhắn Tin